X
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, özel hayata saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVK Kanunu’) (KVKK olarak anılacaktır.) şirketimiz tarafından işlenmektedir. KVKK kişisel veri sahiplerinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi alma, bu verilere erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek ve bu verilerin düzeltilmesi veyahutta silinmesini talep etme oluşturma hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketine yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Noter aracılığı ile,
 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketine bildirmiş olduğu kayıtlı e-mail adresiyle, Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketine kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

KVKK Başvuru Hakkı

Başvuru Konuları Hakkında

KVKK’nın 11. maddesinde yer alan, kişisel verileri işlenen her birey Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi üst kısımda bahsedilen şekilde başvuruda bulunabilir ve alt kısımda yer alan konularla ilgili bilgi talebinde bulunabilir.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Yer Alan Konular

KVKK’nın 20.maddesine nazaran alt kısımda yer alan hallerde KVKK kapsamı dışında tutulduğundan dolayı kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarının ileri sürmeleri mümkün değildir.

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama ve ya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
  KVKK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme ve ya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Yapılan Başvurulara Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, kişisel veri sahiplerinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda red edilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (bkz. 2.2.)
Kişisel Veri Sahibinin Kurul’ a Şikayette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir. Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul ’a şikayet söz konusu olamayacaktır.

Diğer Oluşabilecek Hususlar

Zohi Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, ilgili veri sahibinden ilave bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltilebilir.

Top